Categories
Current Affair

Who current China’s ambassador to Pakistan?

(a) YuFei Marine

(b) Yao Jing

(c) Zhang Baozhong

(d) Zhang Yao Wan